Enquête roeiers

(1 juli 2018, Roeicommissaris)

Eind april j.l. kreeg ieder geregistreerd roeiend lid een uitnodiging van de Roeicommissaris voor het invullen van een on-line enquête. Het doel van deze enquête was om met name bij de recreatieve roeiers een beeld te krijgen, wat individuele leden verlangen van de vereniging in deze tijd, met de intentie dat elk R&Z lid met plezier roeit en blijft roeien. De populatie recreatieve roeiers is divers: van nieuwe leden en verse BRO’ers tot veteranen en groepjes die al jarenlang roeien maar waar verloop te zien is. De enquête beoogde daarom een inventarisatie te maken hoe we met name de communicatie en cohesie binnen de vereniging kunnen verbeteren, om zowel de nieuwe leden beter te kunnen accommoderen als het voorkomen van een verhoogd verloop onder bestaande leden.

De enquête bestond uit 3 vragen met begeleidende mail van de roeicommissaris met uitleg over het doel van de enquête om:
– de beschikbare boten optimaal aan de verschillende doelgroepen te kunnen toewijzen;
– de interesse te peilen in coachroeien;
– de interesse te peilen in uitbreiding van het aantal tochten;
– de interesse te peilen in uitbreiding van inschrijfmogelijkheden van verenigingsbrede groepen;
– specifiek mensen te benaderen/uitnodigen voor nieuwe en bestaande activiteiten.

Op de sluitingsdatum 1 juni j.l. hebben 469 leden van de ruim 560 aangeschreven leden de mail geopend en daarvan hebben zo’n 215 de enquête ook daadwerkelijk ingevuld. Dit resulteert in een hoge respons score van 38%. Daarmee is het resultaat naar mening van de enquêtecommissie (bestaande uit Peter Prins, Jaap de Vries, Octave Coenegracht en Hans Boer) een bovengemiddelde score voor dit soort enquêtes en kunnen we de resultaten goed gebruiken voor het doen van aanbevelingen en trekken van conclusies.

Conclusies
1. Een enquête response van 38% is een relatief hoge score en maakt o.i. de enquête valide voor analyse, conclusies en aanbevelingen rond de doelstelling van de enquête.
2. Er blijft de vraag wat er leeft onder de groep roeileden die wel de mail hebben gelezen en de enquête link aangeklikt maar niet hebben gereageerd.
3. Ruim 70% van de respondenten is tevreden met het huidige aanbod van roeiactiviteiten en regelingen rondom het roeien, maar een significant aantal daarvan geeft ook aanbevelingen, met name rond aanschaf en beschikbaarheid van de boten.
4. 33% is geïnteresseerd in recreatieve roeiactiviteiten zoals roeitochten, zowel in aansluiting met bestaande tochten als het opzetten van nieuwe evenementen en roeitochten.
5. 14% heeft belangstelling voor groepscoaching,
6. 7% is geïnteresseerd in teamcoaching, analyse van de suggesties uit vraag 3 geeft aan dat er verdere communicatie rond deze activiteit nodig is.
7. De belangrijkste suggesties van respondenten uit vraag 3 zijn:
– Boten: 28% betreft aanschaf van boten en verbetering beschikbaarheid van de boten, o.i. het belangrijkste aandachtspunt uit deze enquête.
– Communicatie: 25% betreft verbeterde uitleg of functionaliteit rond afspreekplatform (digitaal prikbord, roeiforum, marktplaats voor ploegen, beter overzicht roeiactiviteiten en tochten, overzicht zelf georganiseerde roeigroepen).
– Cohesie: 16% betreft suggesties ter verbetering van de cohesie onder de roeiers in de vereniging, voorbeelden daarvan zijn: het instellen van een roeimakelaar, het mixen van bestaande roeiploegen, het organiseren van aanschuifmaaltijden en/of roeiborrels.
– Diversen: 31% welke nader ingedeeld en gebundeld moeten worden onder boten, communicatie en cohesie.
– De commisssie zou prioriteit willen geven aan suggesties voor verbetering aan de cohesie en daarvan ook een aantal letterlijk te quoten in de terugkoppeling naar de leden.

De commissie heeft ook al aanbevelingen gedaan maar deze zijn bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief nog niet met de roeicommissaris besproken. Ook zal er naar een aantal respondenten een individuele terugkoppeling plaatsvinden.

Al met al willen we de leden, die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen, daarvoor heel hartelijk bedanken. Het resultaat zal bijdragen aan het nog beter tegemoet komen aan de wensen van onze leden.

One Response to Enquête roeiers

  1. Ronald den Boogert 06/07/2018 at 19:07 #

    Als 70 0/0 tevreden is krijg ik de indruk dat 30 o/0 mogelijk niet tevreden is. Als de enquête dan inderdaad een goede afspiegeling is van de populatie, zijn er meer dan 150 leden niet tevreden. Dat lukt mij best veel. Grote vraag is dan hoe ontevreden zijn deze leden en wat is er nodig om hun mening bij te stellen.

    Goed iniatief maar zonder een goede probleemstellingen en statistiek wordt het mijnsinziens erg lastig om een goed beeld laat staan beleid te vormen.

    Als er hulp nodig is wil ik best mijn 8 jaar ervaring in marktonderzoek beschikbaar stellen.

    Ronald den boogert

Geef een reactie